Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

ЛАБОРАТОРІЯ РЕНЕСАНСНИХ СТУДІЙ

ПРО НАС

Наукова лабораторія ренесансних студій (НЛРС) була створена у Запоріжжі 1 січня 1998 р. згідно з рішенням Вченої ради Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (протокол № 10 від 26.06.1997) та угодою між Інститутом літератури і Запорізьким державним університетом. З 1 вересня 2004 р. лабораторія функціонує в Класичному приватному університеті (до 2008 р. – Гуманітарний університет `Запорізький інститут державного та муніципального управління`) у відповідності до рішення Вченої ради Інституту літератури (протокол № 9 від 06.07.2004) та угоди між Інститутом літератури та Класичним приватним університетом.

Мета діяльності

Метою діяльності ЛРС є проведення наукових досліджень, спрямованих на вивчення особливостей перебігу культуротворчих процесів в ренесансній Європі, впровадження результатів наукового пошуку у навчальний процес шляхом створення нових навчальних курсів та спецкурсів, координація інтелектуального пошуку вітчизняних ренесансознавців через видання фахового журналу `Ренесансні студії`, а також підтримка міжнародного наукового співробітництва з інституціями та фахівцями, які займаються вивченням культури доби Відродження. Крім того, ЛРС здійснює літературні переклади ранньо-новоанглійських текстів українською мовою, що сприяє введенню у науковий обіг вітчизняного ренесансознавства `нових` персоналій і творів, та ініціює й проводить просвітницько-популяризаторські акції, покликані підвищувати загально-інтелектуальний рівень української молоді.

Дослідницька методологія

Дослідницька методологія ґрунтується на використанні принципів сучасної соціокультурології, яка генетично споріднена з традиціями культурно-історичної школи кінця XIX – початку XX ст., рецептивної естетики, соціології літератури та методів аналізу художнього твору, розроблених представниками школи нового історизму. При запровадженні наукових наробок у навчальний процес вищої школи ЛРС враховує існуючий вітчизняний досвід, активно використовує альтернативні методики і навчальні технології, розроблені зарубіжними колегами.

Науково-консультативна підтримка

Постійну науково-консультативну підтримку лабораторії надають провідні українські вчені-літературознавці, зокрема академік НАНУ М.Г.Жулинський, академік НАНУ України Д.В.Затонський, член-кореспондент НАНУ Д.С.Наливайко, член-кореспондент НАНУ М.М.Сулима, доктор філологічних наук, проф. Т.Н.Денисова, доктор філологічних наук, проф. М.А.Ігнатенко, доктор філологічних наук, проф. М.П.Кодак, доктор філологічних наук, професор І.П.Магела, доктор філологічних наук, професор Н.Ф.Овчаренко, доктор філологічних наук, професор С.М.Пригодій, доктор філологічних наук, професор Г.М.Сиваченко, доктор філологічних наук, проф. В.Л.Смілянська, доктор філологічних наук, проф. О.Д. Турган.

СПІВРОБІТНИКИ ЛАБОРАТОРІЇ

 • Провідний науковий співробітник, науковий керівник – Торкут Н.М.
 • Завідувач лабораторією – Черняк Ю.І.
 • Наукові співробітники: к.ф.н., доц. Василина К.М., к.ф.н., доц. Лілова О.Є., к.ф.н., доц. Сидоренко О.В., к.ф.н., доц. Шадріна Т.В., к.ф.н. Штефан Г.А., к.ф.н. Хітрова Т.В., к.ф.н. Тарасенко К.В., Москвітіна Д.А., Храброва Г.М , Козьмик А., Л азаренко Д.М.

НЯПРЯМКИ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ

1. Дослідницька діяльність

Дослідницька діяльність лабораторії спрямовується на розробку п’яти основних тем:

 • `Ідейно-змістові концепти європейського Ренесансу: культурологічний аспект проблеми `
 • `Романічна проза англійського Ренесансу `
 • `Специфіка та функції комічного начала в культурі Ренесансу `.
 • `Література доби Відродження у світлі новітніх методологій `
 • `Шекспірознавчий дискурс сучасної науки `.

2. Видавнича діяльність

Основною метою роботи НЛРС у цьому напрямку є здійснення наукової експертизи, редагування, формування редакційного портфеля, рецензування і підготовка оригінал-макету фахової збірки `Ренесансні студії` . На даному етапі триває робота над формуванням редакційного портфеля 13 випуску.

Крім того, поза увагою не залишаються інші напрямки видавничої діяльності, серед яких важливе місце посідають наступні проекти:

 • Підготовлено, затверджено редколегією наукове забезпечення видання Шекспірових творів, що вийшло друком в рамках всеукраїнського академічного проекту `Бібліотека світової літератури` (Торкут Н.М. Трагічне крещендо Шекспірової музи. / Шекспір В. Трагедії. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 3-38, Торкут Н.М. Примітки./ Шекспір В. Трагедії. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 454-461; Торкут Н.М. В. Шекспір: Історія та драматичні хроніки/ Шекспір В. Історичні хроніки. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 3-34, Торкут Н.М. Примітки / Шекспір В. Історичні хроніки. – Харків: Фоліо, 2004. – С. 496 – 510).
 • Було видано програм у факультативів для загальноосвітніх шкіл України . П роект `Творчість Вільяма Шекспіра: парадокси і художні здобутки` отримав гриф МОН України, був надрукований і рекомендований до запровадження в 11-х класах.

3. Навчально-педагогічна діяльність

З метою активізації діалогу між освітніми структурами (кафедри факультету іноземної філології КПУ) та НЛРС як науковою структурою було виокремлено три провідні аспекти співпраці: залучення інтелектуального потенціалу НЛРС для підвищення наукового рівня дослідницької діяльності студентів і магістрантів, підготовка навчально-методичного забезпечення для літературознавчих курсів і спецкурсів, а також надання інформаційної підтримки студентам і магістрантам КПУ.

І. В рамках першого аспекту було здійснено низку перманентних заходів. На базі ЛРС постійно діє літературознавчий майстер-клас `Літературна панорама шекспірівської доби` (проф. Торкут Н.М., доц. Василина К.М., доц. Лілова О.Є.) для студентів, аспірантів та пошукачів, націлений на вдосконалення навичок наукової діяльності. У рамках діяльності майстер-класу здійснювалися наукові консультації, апробовувалися і впроваджувалися новітні методології викладання. На засіданнях майстер-класу проводилася також підготовка студентів до конференцій різного рівня. Активні учасники майстер-класу студенти О.Гомон і М.Шалагаєв у 2005 р. були відзначені дипломами на міжвузівській науковій студентській конференції `Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур` (3-4 березня 2005 р., Донецький національний університет)). Трьома студентами факультету іноземної філології підготовлено і відправлено на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2005-2006 року наукові дослідження (М.Шалагаєв, О.Гомон, О.Соловйова). Наукова робота М. Шалагаєва (2006) була відзначена грамотою МОН України.

Студентами учасниками майстер-класу підготовлено і представлено на щорічних студентських конференціях `Наука і вища освіта` (секція: Історико-літературний процес доби Відродження) 27 доповідей, надруковано 27 тез.

ІІ. Співробітниками НЛРС задля покращення ефективності навчального процесу були укладені й надруковані такі навчально-методичні посібники:

1. Історія і теорія літературно-художньої критики. Хрестоматія-рідер з курсу // Укладачі – д.ф.н., проф. Торкут Н.М., к.ф.н. Лілова О.Є., завідувач лабораторією ренесансних студій Черняк Ю.І.

2. Жанрово-стильова картина англійського Ренесансу. Хрестоматія літературно-критичних матеріалів: У 2 т. – Т.2.

3. Зарубіжна література доби Романтизму. Хрестоматія-рідер з курсу // Укладачі – д.ф.н., проф. Торкут Н.М., завідувач лабораторією ренесансних студій Черняк Ю.І., аспірант кафедри зарубіжної літератури Тарасенко К.В.

4. Англійська література доби Романтизму. Хрестоматія художніх текстів і літературно-критичних матеріалів // Укладачі – д.ф.н., проф. Торкут Н.М., аспірант кафедри зарубіжної літератури Тарасенко К.В.

ІІІ. На базі НЛРС, джерельні фонди якої нараховують понад п’ять тисяч наукових позицій (книги, журнали, ксерокопії), постійно діє інформаційно-ресурсний центр, який надавав інформаційну підтримку магістрантам та студентам, що готують дипломні, курсові та магістерські роботи з ренесансної тематики. Крім того, фахівцями лабораторії систематично провод ять ся консультації школярів Запорізької області, які пи шуть роботи в рамках МАН України.

4. Міжнародна діяльність

Співробітники ЛРС підтримують наукове партнерство з вченими-літературознавцями із США, Канади, Іспанії, Португалії, Великої Британії, Німеччини, а також з такими міжнародними інституціями, як Європейська асоціація англістів ( ESSE ), Американська рада наукових товариств ( ACLS ), Міжнародне товариство інтелектуальної історії ( International Society for Intellectual History ), Міжнародна Шекспірівська асоціація та ін. Співробітники ЛРС брали участь у роботі міжнародної комп’ютерної конференції FICINO, а також представляли результати своїх наукових досліджень на сайті, створеному в рамках міжнародного проекту `Шекспір в Європі` (Гіпер-Гамлет), ініційованого швейцарським професором Бальцем Інглером (Базель).

5. Інтелектуально-популяризаторська та профорієнтаційна діяльність

З профорієнтаційною метою НЛРС було проведено обласні інтелектуально-просвітницькі акції `Відлуння Шекспіра та струни моєї душі` (2005) та `Таїна Шекспірового слова` (2007), в яких взяли участь 218 старшокласників Запорізької області. Обидві акції активно висвітлювались в запорізьких ЗМІ (ТРК `Запоріжжя`, газета `Запорізька січ`). В рамках акцій було здійснено такі заходи

 • обласний заочний конкурс художніх перекладів `Сонет Шекспіра` (квітень 200 4 р.);
 • телегра `Безмежний світ Шекспірової музи` для школярів-старшокласників (разом із Запорізькою обласною телерадіокомпанією, 23 квітня 2005 р.);
 • студентський науковий круглий стіл `Мої перші шекспірознавчі розвідки`, в яких взяли участь студенти КПУ, ЗНУ та ДНУ (24 квітня);
 • обласний заочний конкурс учнівських робіт `Лист Джульєтті` (лютий-квітень 2007);
 • студентський інтелектуальний квест `Кращий переклад монологу Гамлета` (квітень 2007);
 • презентація авторського мультимедійного проекту НЛРС `Сучасні візії біографії та творчості Шекспіра` (квітень 2007)

НАШІ КООРДИНАТИ

Лабораторія ренесансних студій знаходиться за адресою:

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б, ауд. 609а

тел. (8061) 220-09-08

renaissance@zhu. edu .ua

Лабораторія відкрита для творчої та наукової співпраці. Будемо чекати Ваших пропозицій!

Архів подій

ПІДСУМКИ Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса – 2021

20.12.2021

До уваги фіналістів Конкурсу та керівників наукових проєктів

16.12.2021

Шановні фіналісти та наукові керівники! Вітаємо Вас з перемогою в ІІ етапі конкурсу  і запрошуємо до участі в Фіналі. Надсилаємо Вам програму Фінальної конференції – захисту проєктів. Рекомендований алгоритм подальших дій: Підготуватися до захисту. Вам буде надано 5-7 хвилин для виступу. Автори дослідницьких проєктів можуть (за бажанням!) підготувати презентацію і скористатися нею під час виступу.

Результати ІІ естапу Всеукраїнського шекспірівського конкурсу – 2021

13.12.2021

  № ПІБ учасника Навчальний заклад Шифр проєкту Тип проєкту Оцінка Статус 1. Ананьєва Єлизавета Євгеніївна Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського Шекспірівські музеї К 10 – 2. Безрукова Олена Віталіївна Класичний приватний університет Мова Д 8 – 3. Бесклепна Данііла Сергіївна Запорізький національний університет Коріолан К 13 – 4. Борисова Поліна Олександрівна Університет імені Григорія